Teknologi og miljø = God økonomi


Trondheim Areal tufter din miljøstrategi på FNs bærekraftsmål; Verdens felles arbeidsplan for å gjøre verden til et bedre sted og bekjempe klimaendringene innen 2030. Konkret har vi identifisert at følgende mål er spesielt relevante for vår virksomhet:

Vi har tro på at ny teknologi vil gjøre det lettere å implementere, måle og dokumentere både miljørettede og tekniske tiltak hvor hensynet til økonomi er ivaretatt . Selskapets målsetning er nådd når det til enhver tid har full kontroll på all eiendomsdokumentasjon hvor dette igjen danner grunnlag for og løpende forbedrer vår miljøprofil.

For å nå dette målet har Trondheim Areal iverksatt følgende konkrete tiltak:

Miljø

 • «Sirkulære tiltak – Renovere og ta vare på eksiterende materialer i dagens bygg, og ved behov bytte ut eller legge til materialer valgt ved hjelp av miljødokumentasjon for å velge riktig material som vil gi den største miljø gevinsten.  Benytte komponenter som er laget med resirkulerte og resirkulerbare materiale. Dette dokumenteres i vårt digitale FDV-websystem.»
 • Energitiltak - redusere energiforbruk ved monitorering gjennom ny digital tvilling og sensorikk for å løpende effektivere driften.
 • Forlenge levetiden på bygg og tekniske installasjoner ved bruk av sensorikk og få full oversikt over byggets komponenter og tekniske installasjoners levetid.
 • Effektivisere avfallshåndtering.
 • Utarbeide klimaregnskap får å få ett bedre bilde av egne klimagassutslipp som medfører at vi lettere kan definere tiltak for å redusere virksomhetens CO2-utslipp.
 • Arbeide aktivt for å forbedre tilgjengelighet og kvalitet på fremtidig kollektivtrafikk for området.
 • Automatikk: Lys og varme styres automatisk etter blant annet lysforholdene, sonestyrt regulering. Gjenvinne varmen fra serverrom, kloakk, dusj. Bruk av overskuddsenergi til riktig tid.
 • Grønne uteområder og tak (binder vann og støv, ekstra isolasjon og fremmer biologisk mangfold).
 • Opplæring i miljøvennlig bruk av bygget.

Teknologi

Digitalisere alt knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold ved bruk av digitalt FDV-websystem – dette medfører at vi optimaliserer og effektiviserer driften av byggene.  Vår innovasjon skal skje gjennom bruk av digital tvilling, digitalt brannkonsept og strategier samt etablering av sensorikk for å måle «temperaturen» i våre bygg.

Dette vil skje på følgende måter:

 • Optimalisere driften ved dynamisk arbeidsflyt med implementering av en digital tvilling. Vi vil oppnå kostnadsbesparende effekt ved at vi ikke bruker tid på å fysisk tilstedeværelse for løpende oppfølging av blant annet tekniske installasjoner, brannslokkingsapparat osv. Den frigjorte tiden kan benyttes til å gjøre andre verdiskapende tiltak for kunden og for leietakerne.
 • Optimalisere vedlikeholdet ved bruk av digitalt FDV – websystem ved at man får varsler om service samt informasjonen om installasjonens forventede levetid og tiltak for å forlenge denne. Serviceleverandørene skal legge servicerapportene inn i det websystemet som igjen sikrer fremtidig dokumentasjon.
 • Optimalisere forvaltningen ved at leietakere får egen leietakerportal som er knyttet til det digitale FDV – systemet. Her vil man kunne kommunisere med driftspersonell og samtidig følge opp pågående saker. Som en del av leietakerportalen vil relevant informasjon om brann, leiekontrakter osv. være tilgjengelig. Gjennom denne kommunikasjonen i forvaltningen åpnes det også muligheter for å konkret måle kvaliteten på produktene leietakerne mottar, enten dette være seg kvalitet på renhold, kantine osv.