Et innovativt eiendomsselskap


Mer enn tak over hodet

På kort tid har vi blitt en av Trondheims ti største eiendomsselskaper med en portefølje på ca. 80 000 m2 og ca. 145 m.nok i leieinntekter. Nå skal vi bli Norges fremste på å forvalte eiendom hvor kompetanse- og teknologi kan blomstre.

I Trondheim finnes det spisskompetanse innen alt fra nanoteknologi til bruktbilsalg. Byen huser store veletablerte bedrifter og nye utfordrere dukker stadig opp. Dette næringslivet skal vi være med å videreutvikle.

For oss handler det handler ikke først og fremst om å eie bygningsmassen, men å legge til rette for de som skal bruke den. Det skal vi gjøre ved å skape byggene, kontorene og arealene som legger til rette for at kunnskap, teknologi og næringsliv får utvikle seg. Da må vi tilby leietakerne våre noe mer enn fire vegger og et tak over hodet.

Derfor jobber vi med å samle bedrifter som komplimenterer hverandre i samme område – og under samme tak. Dette er det vi kaller en kompetansekluster. Gjennom smart arealbruk og ny eiendomsteknologi skal vi i årene fremover lykkes med å legge til rette for interaksjon og synergieffekter mellom kundene våre.

Teknologi og miljø i fokus

Det er viktig for oss å ha fremtidens kloke hoder med på laget. Derfor har vi knyttet oss til NTNU igjennom å etablere PropTechLAB. Målet med PropTechLAB er å åpne døren inn til eiendomsbransjen for studentene, slik at vi kan lære av hverandre, og skape en inkubator for nye innovative selskaper.

Denne satsingen har allerede båret frukter med oppstarten av det innovative teknologiselskapet Autility. Selskapet bruker våre bygg som sandkasse for utprøving og optimalisering av teknologien sin. Autility vil nå flytte inn hos, og samlokaliseres med teamet i Trondheim Areal. På denne måten skal selskapene og menneskene utvikle og utfordre hverandre midt i smørøyet av en stor drifts- og utviklingssituasjon på Tunga.

Fremover skal vi tilknytte oss enda flere nyskapende PropTech-selskaper. Det gir både oss og leietakerne muligheten til å ta i bruk ny teknologi som kunstig intelligens, sensorteknologi og AR for å optimalisere bruk, drift, forvaltning og utvikling av eiendom. På den måten skal vi også minimere miljøavtrykket, og innen 2028 har vi som mål å redusere våre CO2-utslipp med 50%!

Ingen vet nøyaktig hvilke behov leietakerne har om 10-30 år, men vi vet de vil være annerledes enn i dag. Da må vi tørre å utvikle oss i takt med leietakerne. Vi tror derfor på å utvikle dynamiske bygninger og konsepter for flerbruk, slik at bygg ikke må rives eller endres radikalt for å møte endrede behov.


Fakta

Trondheim Areal ble stiftet i 2020 med Lerka Eiendom og Union Eiendomskapital-fond som de største eierne. Selskapet er i 2022 verdsatt til 2,5 milliarder kroner, vi forvalter ca. 80 000 kvm, har rundt 50 leietakere og en årlig leieinntekt på 145 millioner kroner.

De to viktigste prosjektene våre er Origo Tunga og Trondheim Innovation Center.

Origo Tunga kjøpte vi i 2020. Det er i dag et område for industri og storhandel som ligger ca. 15 minutter fra Trondheim sentrum. Målet vårt er å videreutvikle Origo Tunga til byens fremste næringsområde og gjennom dette tilby både dagens leietakere og nye leietagere unike lokaler på en unik plassering i hjertet av Trondheims nyeste bydel.

I 2022 kjøpte vi Trondheim Innovation Center (TIC), en av byens viktigste næringseiendommer med mange spennende teknologiselskaper. Med på kjøpet kom ca. 15 leietakere, blant annet Nordic Semiconductor, Telenor og Cowi. Kjøpet av TIC markerte startskuddet for satsingen vår på kompetanseklustere, og erfaringene våre herifra vil i løpet av kort tid komme leietakerne våre på Origo Tunga til gode.

Team


Harald Mohn

Daglig leder

+47 969 08 200
harald@trondheimareal.no

Erik Røbech

COO

+47 909 96 060
erik@trondheimareal.no

Kristian Ruud-Nesheim

Eiendomssjef

+47 918 51 360
kristian@trondheimareal.no

 

Robert Hansen 

Driftsjef/Driftsleder

Bygg: Bromstadvegen 59

+47 996 30 890
robert@trondheimareal.no

 

Jørund Mohn

Teknisk sjef/Driftsleder

Bygg: Tungasletta 10

+47 930 93 766
jormo@trondheimareal.no

 

 

 

 

 

Kristin Indergaard

Økonomi/regnskap

+47 971 57 782
kristin@trondheimareal.no

 

Bjørn Lian

Driftsleder

Bygg: Otto Nielsens veg 12

+47 910 09 515
bjorn@trondheimareal.no

 

Kristian Almås

Driftsleder

Bygg: Tungasletta 2, Tungasletta 8 og Tungasletta 12

+47 957 55 223
kristian.a@trondheimareal.no

 

 

Åpenhetsloven 

ÅPENHETSLOVEN I 2022 trer den nye åpenhetsloven i kraft og pålegger norske bedrifter å dele offentlig informasjon om sin aktsomhet angående menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i verdikjeden. Den nye loven skal fremme arbeidet på disse områdene og sikre allmennheten ytterligere innsyn i hvordan en virksomhet ivaretar sitt ansvar og håndterer risikoer og negative forhold i leverandørkjeden. Trondheim Areal ønsker denne nye loven velkommen som en mulighet til å dele vår praksis, våre erfaringer, våre utfordringer og våre ambisjoner innenfor en svært viktig del av virksomheten vår. Vi ser aktsomhet som en integrert del av det å drive en ansvarlig virksomhet. Det er svært viktig at vi som bedrift tar ansvar for påvirkningen vi har på miljøet, samfunnene og menneskene som er knyttet til virksomheten og verdikjeden vår. Det innebærer at vi må ta tak i alle identifiserte risikoer og samtidig sørge for å forutse og forebygge alle potensielle risikoer.

 

VÅR AKTSOMHETSVURDERINGSPROSESS Vår aktsomhetsvurderingsprosess er inspirert av den som foreslås av OECD. Dette innebærer at: I OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv defineres og foreslås en aktsomhetsvurderingsprosess med seks trinn.

 

Vi i Trondheim Areal anerkjenner disse seks trinnene og bruker dem som styringsstruktur for vår egen aktsomhetsvurdering:

 • DEN ER NEDFELT I VÅR FORRETNINGSSTRUKTUR OG VÅRE OPERASJONER
 • DEN INKLUDERER EN GRUNDIG IDENTIFISERING OG VURDERING AV ALL RISIKO
 • DEN KREVER EGNEDE UTBEDRINGSTILTAK
 • DEN MOTIVERER FOR KOMMUNIKASJON MED RELEVANTE INTERESSENTER
 • DEN OPPMUNTRER TIL SAMARBEID OG DIALOG

 

I OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv defineres og foreslås en aktsomhetsvurderingsprosess med seks trinn. Vi i Trondheim Areal anerkjenner disse seks trinnene og bruker dem som styringsstruktur for vår egen aktsomhetsvurdering.

Vår aktsomhetsvurderingsprosess er dermed strukturert som følger:

 1. Grunnlaget legges ved at vi forankrer ansvarlighet i bedriftens retningslinjer og styringssystemer. Det gjør vi ved å etablere interne praksiser og retningslinjer og ved å utarbeide retningslinjer og policyer for å formidle vilkårene for samarbeid med Trondheim Areal. Disse dokumentene og prosedyrene oppdateres regelmessig ut fra ny lovgivning, nye krav, eller funn i våre egne risikovurderinger.

 

 1. Vi fortsetter også å implementere og utvikle nye praksiser for å forbedre oss både sosialt og miljømessig. For å kartlegge og vurdere negativ påvirkning gjennomfører vi periodiske risikovurderinger innenfor tre kategorier: bransjespesifikke risikoer, landspesifikke risikoer og identifisert negativ påvirkning. Vi tilegner oss kunnskap eksternt for å få innsikt i og veiledning om reduksjon av bransjespesifikke og landspesifikke risikoer. All negativ påvirkning som kartlegges, identifiseres gjennom kontroller og observasjoner på bestemte steder i leverandørkjeden.

 

 1. Basert på våre risikovurderinger iverksetter vi tiltak for å stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning. En stor del av arbeidet med land- og bransjespesifikke risikoer foregår ved hjelp av våre egne interne systemer og våre relasjoner med leverandørene. Like viktig er vår reaksjon på eventuelle funn som avdekkes i kontroller. I slike tilfeller undersøker vi funnene, uansett hvor små de er, og avtaler avhjelpende tiltak med den aktuelle leverandøren. Dette henger også sammen med trinn seks, som er å sørge for, eller samarbeide om, gjenoppretting og klageordninger der det er påkrevd.

 

 1. For å sikre at utbedringstiltakene har den ønskede virkning, sporer vi implementeringen og resultatene og sørger for å følge opp hos leverandørene.

 

 1. Frem til nå har kommunikasjon om arbeidet og prosessen blitt delt internt på uformell basis, men i tråd med kravene i den nye åpenhetsloven kommer vi for fremtiden til å dele informasjon med allmennheten.

Våre retningslinjer

For å formidle vilkårene for samarbeid med Trondheim Areal til leverandørene har vi utarbeidet etiske retningslinjer. Vi ber alle leverandører undertegne dokumentene og dermed forplikte seg til å etterleve innholdet, slik at vi vet at våre verdier blir representert gjennom hele leverandørkjeden, og at våre samarbeidspartnere gjør hva de kan for å støtte opp om våre mål.

Neste planlagte redigering og distribusjon er høsten 2023. Disse oppdateringene og kravene utarbeides for å kunne reagere kontinuerlig på nylig identifiserte risikoer og spørsmål.

VÅRE NÅVÆRENDE RETNINGSLINJER;

 • ETISKE RETNINGSLINJER
 • MENNESKERETTIGHETER
 • BARNEARBEID
 • MANGFOLD, LIKESTILLING OG INKLUDERING
 • MILJØ

 

 

 

Kontakt oss

Trondheim Areal AS

Tungasletta 2,

7047 Trondheim

Takk for din henvendelse!